Prosjektrapporter

Prosjektrapporter

Her kan du finne rapporter, sammendrag og annet materiale på prosjektene som Skogtiltaksfondet har støttet.

Prosjekter avsluttet 2023

ProsjektnrProsjektSøker
2022-20Skjøtselsplan for skog som verner mot skredHallingskog
2019-30Forprosjekt: Inneklima og helseutfall for bygg i KL-treViken Skog
2021-23 NMBUtre – tverrfaglig satsing på tre på NMBUNorges Skogeierforbund
2020-08Utvikling og implementering av arbeidsflyt for en lokal forbedring av
Landskogtakseringens skogressurskart SR16
Norskog
2019-43 Forekomst av båndlav – effekt av hogstNorskog
2019-46 Tilvekst og volum i forskjellige blandinger av gran og bjørkNorges Skogeierforbund
2020-11 Tilveksteffekter hos foredlet furuGlommen Mjøsen Skog
2020-31Applikasjon for feltregistrering av livsmiljøer etter ny metodikk MiS- NiNNorges Skogeierforbund
2022-21 Planlegging av lukkede hogster – opplæring gjennom e-læring og feltkursSkogkurs
2020-25Handlingsplan for skogproduksjonNorges Skogeierforbund, Norskog
2021-44Gjødsling med nitrogen og aske
– langsiktige effekter på skogproduksjon og vegetasjon
Viken Skog
2021-41Effekter av hogstføring på snutebilleskaderNorskog
2020-50Råte i produksjonsskog av gran som følge av skader fra beitedyrNorskog
2020-47Oppdaterte produksjonstabeller og bonitetskurver
for gran og furu i Norge
Norges Skogeierforbund, Norskog
2020-42Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet
– oppfølging av forsøk
AT Skog
2017-43Bedre frø til furuskogbruketGlommen Mjøsen Skog
2020-29Tenk Tre – fase 2Norges Skogeierforbund og Norskog

Prosjekter avsluttet 2022

Prosjekt nrProsjektSøker
2020-30Elektronisk målebok for registrering av tilstand og
vedlikeholdsbehov på skogsbilveier – forprosjekt
Prosjektrapport Sammendrag
Skogkurs
2018-39Sporløs kjøring – veileder.Skogkurs
2019-24Analyse av avvirkningsmulighetene i Norge – NIBIO-rapport SluttrapportNorges Skogeierforbund og Norskog
2018-40Nøyaktighet og nytteverdi av SR16-data på bestandsnivå i skogbruksplanleggingen –
Prosjektrapport
Norskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog
2019-14Tilførsel av (Amorf) silika fører til økt motstand mot snutebilleangrep og økning i biomasse for granplanter SluttrapportGlommen Mjøsen Skog
2017-14Bæreevneklassifisering for skogsbilveier
Prosjektrapport
Sammendrag
Norges Skogeierforbund og Norskog
2017-46Evaluering av fjernanalysedata som forhåndsinformasjon ved MiS-kartlegging etter NiN.
Prosjektrapport
Sammendrag
Glommen Mjøsen Skog
2019-26Lære med skogen med ny læreplan.Skogkurs
2019-41Skogbruksplanen – veikart til kompetanse og verdiskaping – SammendragSkogkurs
2020-45Foods of Norway – Oppskalering av gjær og feltforsøk med laks og smågris – Prosjektrapport Viken Skog
2020-49Veileder i lukket- og selektiv hogst
Prosjektrapport
Sammendrag
Veileder
Skogkurs
2020-51Barkbilleskader overvåket med Sentinel-2 
Prosjektrapport
Sammendrag
Norges Skogeierforbund og AT Skog
2021-21Lydproblematikk i KL-tre konstruksjoner – Prosjektrapport Viken Skog

Prosjekter avsluttet 2021

Prosjekt nrProsjektSøker
2017-52Integrert plantevern i skogSkogkurs
2017-42Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata – Sluttrapport Viken Skog
2018-38Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet – muligheter og effekter – Sluttrapport AT Skog
2019-15Kulturforyngelse av furu – VeilederSkogkurs
2019-31Styrket politikk for bioøkonomi – Sluttrapport / Notat industrielle rammebetingelser / Notat klimavennlig materialbrukNorges Skogeierforbund og Norskog
2017-39Lukkede hogster – produksjon, foryngelse og økonomi
NIBIO-rapport
Sammendrag
Norskog og Glommen Mjøsen Skog
2019-28Arts- og naturtypekartlegging og skogbrukets hensyn til biologisk mangfold
Prosjektrapport: Sammenligning av gamle og nye MiS-registreringer i Follsjå-området NIBIO-rapport 
Norges Skogeierforbund og Norskog
2018-34Bruer – Skogkurs veileder – Sammendrag
Sluttrapport 
Skogkurs
2017-48Forbedring av volumfunksjoner ved hjelp av hogstmaskinmålinger – Prosjektrapport
Sammendrag
Allskog
2017-41Aldersuavhengig bonitering med bruk av historiske flybilder – ProsjektrapportAllskog
2019-52Kartlegging av skogsvegene i 8 kommuner i Hedmark – ProsjektrapportGlommen Mjøsen Skog
2019-13Kartfesting av norsk gran naturlige utbredelse – Prosjektrapport (NIBIO-rapport)Skognæringa Kyst
2018-36Trelastutfall og økonomisk verdi fra granprovenienser på høy bonitet på Østlandet – Prosjektrapport
Sammendrag
Glommen Mjøsen Skog
2018-35KL-Tre som erstatning for plattendekker – Prosjektrapport
Vedlegg-forenklet klimaregnskap
Viken Skog
2018-22Kartlegging av ungskog som trenger ungskogpleie med Sentinel-1 og -2 
Prosjektrapport
Norskog

Prosjekter avsluttet 2020

Prosjekt nrProsjektSøker
2017-10Forebygging av barkgnagskader på gran i Sørøst-Norge.
Kortrapport 
Full rapport
Faun Naturfarvaltning
2015-41Optikom – optimal tømmertransport i kystnære områder – Sluttrapport Allskog
2016-50Epigenetikk inn i skogbrukets planverktøy
Sammendrag
Glommen Mjøsen Skog
2019-17Ansvarsskogtyper i NorgeNorges Skogeierforbund
2016-26Fjellskoghogst – er dette en bærekraftig hogstform eller en susksessiv utarming av fjellskogen – Rapport
Sammendrag
Norskog
2018-08Brannsikkerhet i trebygg – Sluttrapport 
Håndbok branntetting av gjennomføringer
Rapport branntest
Viken Skog
2017-13Innovativ resirkulering av sidestrømmer av bark og bioaske for å erstatte ikke-fornybare produkter ( ReBio) – Sluttrapport Viken Skog
2015-44Plantekvalitet og etableringsevne: snutebiller og næringsstatus
Sluttrapport 
Faktaark
Sammendrag
AT Skog og Viken Skog
2019-10Tenk Tre – fase 1 – ProsjektrapportNorges Skogeierforbund og Norskog
2020-32Tilstand og utvikling i skog 2002-2017 for none utvalgte miljøegenskaper
NIBIO-rapport
Norges Skogeierforbund
2015-39Karakterisering av nøyaktighet på bestandsdata i skogbruksplanen
Prosjektrapport
Sammendrag
Glommen Mjøsen Skog

Prosjekter avsluttet 2019

Prosjekt nrProsjektSøker
2014-21Bildedata fra droner og fly i skogbruksplanleggingen.
Norskog-rapport NMBU-rapport
Norskog
2014-31VVS – Vann, veier og skogsdriftMjøsen Skog
2013-08Erstatningsordninger ved båndlegging av skogNorskog
2016-21Utmark som næringSkogkurs
2016-41Virkeseksport og virkesmålingNorskog
2016-45Bruk av Landskogstakseringens data for kostnadseffektiv planlegging i skogbruketNorskog
2017-40Kostnadsfordeling av private vegerNorskog
2018-21Utvikling av jernbane- og havne-infrastruktur for eksisterende og framtidig industri i områder langs Sørlands- og Bergens-banenNorges Skogeierforbund
2016-27Etablering av feltforsøk med Merit Forest, Ekovax og Conniflex som beskyttelse mot gransnutebillerNorges Skogeierforbund
2017-12enerTre – Oppdragsrapport fra TretekniskAllskog
2016-30Fjernmåling av elgbeiteNorskog
2016-43Grøfting etter hogst på skogsmark – Sluttrapport 
NIBIO-rapport Norm for grøfting
Skogkurs
2017-09Bonitering av skog i andre omdrev av skogbruksplantakster basert på laser eller flybilderViken Skog
2019-12Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger – ProsjektrapportViken Skog
2017-29Lager 12 – NorLines – Minstekrav U-verdi og innemiljø – Prosjektrapport
Oppdragsrapport Treteknisk
Viken Skog

Prosjekter avsluttet 2018

Prosjekt nrProsjektSøker
2012-39Gjødsling av skog: Effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi.
NIBIO-rapport
Norskog-rapport
Sluttrapport til Fondet
Norskog
2016-10Lokal foredling av hjorteviltSkogkurs
2015-46Utredningsprosjekt om rammevilkår for norsk industrietablering (AgriAnalyse)Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog
2015-01Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader – Norskog-rapport
Treteknisk oppdragsrapport
Beiteskade verdikalkulator
Norskog
2017-23Økonomiske konsekvenser av ulv for inntekter fra småviltjaktGlommen Skog
2018-42Sporløs kjøringSkogkurs og Mjøsen Skog
2018-07Ordførere for treViken Skog
2016-44Gjødslingsforsøk i skog med aske og nitrogen
Poster IBFRA conference sept 2018
Viken Skog
2016-42Bioøkonomi – skogbrukets bidrag med klimaløsningerNorges Skogeierforbund, Norskog og Statskog
2015-13Prosjektrapport: Standard/veileder for ungskogpleie
Standard ungskogpleie
Rapport spørreundersøkelse
Skogkurs
2015-45Skogbehandling for økt volumproduksjon i gran og furu_NIBIO rapportMjøsen Skog
2014-33Verktøy for flaskehalsanalyserNorges Skogeierforbund
2014-27Foredling av tømmerkvalitet på Vestlandet​Vestskog
2014-24Utvikling av VSYS VirkesHandelGlommen Skog
2017-45Kunnskapsgrunnlag for vurdering av hensyn til truete arter i skogNorges Skogeierforbund og Norskog
2012-29Bærekraftig bruk av skogressursene faglig sluttrapport

Sustainable utilization of forest resources in Norway var et kompetanseprosjekt for næringen (KPN) og der det generelle formålet er å bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor tema med stor betydning for utvikling av næringslivet i Norge. Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng. 
Norges Skogeierforbund og Norskog
2017-11TreByggTørk – Uttørking av massivtrekontruksjoner etter vannskade
Sluttrapport
Masteroppgave Testad & Åsbø 2017
Vitenskaplig artikkel
Viken Skog

Prosjekter avsluttet 2017

Prosjekt nrProsjektSøker
2015-40Råte i granbestand 20 år etter selektiv hogstStatskog
2014-23Alder og metodebetinget beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller (ALVOGRAN)Norges Skogeierforbund