Planlegging av lukkede hogster

Planlegging av lukkede hogster

Hovedmålet til prosjektet har vært å utvikle og lage et nettkurs og feltkurs om lukkede hogster.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

Skjerpede krav, og økt interesse for bruk av lukkede hogstformer var opphav til at aktørene bak Skogskolen forespurte Skogkurs om å utvikle et kurstilbud om planlegging av lukkede hogster. Det ble tatt initiativ til utvikling av en helhetlig kompetansepakke for lukkede hogstformer. Skogkurs skal gjennom flere enkeltstående prosjekter utvikle et opplæringsprogram som til sammen skal bidra til at det operative skogbruket blir i stand til å øke omfanget av lukkede hogster. Gjennom dette prosjektet har vi utviklet det første, grunnleggende kurset.

Lukket hogst er mer komplekst enn åpen hogst, og etterspørselen etter opplæringstilbud for aktørene i det praktiske skogbruket er stor. Kompetansebehovet er særlig knyttet til den faglige vurderingen av biologisk og driftsteknisk egnethet for lukkede hogster, og planlegging av gjennomføringen. Prosjekteierne ønsket fokus på hogstformene skjermstillingshogst, småflatehogst og selektiv hogst. Videre fikk vi bestilling på å friske opp kunnskapen om hvordan man gjennomfører fjellskoghogst på en faglig og bærekraftig måte.

Skogkurs har med god støtte fra næringsorganisasjonene, utviklet et nettkurs som ble godt mottatt av målgruppen. Det tar for de fleste mellom 1,5 og 2 timer å gjennomføre kurset, og du må ha 85 prosent riktige svar i sluttesten for å få kursbevis.

Skogkurs tilbyr feltkurs om lukkede hogster på tilsvarende nivå som nettkurset, og i 2023 skjer det på forespørsel fra aktørene. Det er ikke krav til gjennomføring av både nettkurs og feltkurs for å få kursbevis. En fleksibel innretning er valgt for å tilpasse opplegget til de ulike aktørenes egne tiltak for å heve kompetansen om lukkede hogstformer. Samspillet gir også raskest mulig kompetanseheving.