Søkeveiledning

Søkeveiledning

Skogtiltaksfondet forholder seg til alle andre søknadsskjema (Forskningsrådets, Innovasjon Norges osv.)

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde følgende punkter for å klargjøre viktige momenter i prosjektet:

 • Hvem er søker?  Se «Om Fondet» for hvem som er søknadsberettiget 
 • Hva skal gjøres?
 • Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene
 • Hvorfor skal det gjøres?
 • Hva kan man oppnå?
 • Hva er gjort tidligere på området?
 • Forholdet til eksisterende kunnskap
 • Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor er disse valgt?
 • Andre samarbeidsparter
 • Risikoelementer i prosjektet. Hva er kritisk faktor i prosjektet?
 • Framdriftsplan med sluttdato
 • Budsjett/kostnadsplan
 • Finansieringsplan
 • Plan for resultatformidling

Hva omfattes av FOU i Skogtiltaksfondet

 1. Med forsknings- og utviklingsprosjekt forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være til nytte for prosjekteier eller skognæringen i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.
 2. Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling omfattes normalt ikke, herunder prosjekter som:
 • har karakter av løpende drift
 • omfatter modifikasjon av bedriftens produkter, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter
 • hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring
 • i det vesentligste er kunde- eller markedsundersøkelser​

Se også retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler for mer informasjon.