Oppdatere produksjonstabeller og bonitetskurver

Oppdatere produksjonstabeller og bonitetskurver

Hovedmålet til projektet har vært å utvikle oppdaterte produksjonstabeller og bonitetskurver ut fra nyutviklede skogproduksjons- og overhøydemodeller for gran, furu og bjørk i Norge.

Kort oppsummering av prosjektets resultater


Det ble utviklet nye bonitetskurver og produksjonstabeller for jevnaldrede bestand av gran og furu. Disse gjelder for innlandsstrøk i Norge inkludert Nordland og Troms og Finnmark. De oppdaterte bonitetskurvene og produksjonstabellene ble utledet ved hjelp av vekst- og produksjonsmodeller som nylig er utviklet. Modellene er i stand til å forutsi endring i overhøyde, tretetthet, grunnflate og totalt stammevolum. Dataene som ble brukt til å generere modellene, var for det meste fra bestand med middels og høyere bonitet, og observasjoner fra bestand med lav bonitet var underrepresentert. Videre var det få observasjoner fra gamle bestand, og derfor dekker de oppdaterte produksjonstabellene et begrenset aldersområde.

De oppdaterte bonitetskurvene er basert på totalalder, med en basisalder på 40 år. Oppdaterte bonitetsklasser representerer dermed overhøyde i m ved en totalalder på 40 år i bestandet. I forhold til de bonitetskurvene som er i bruk i dag, viser de oppdaterte bonitetskurvene en forlenget økt overhøydevekst, slik at de dermed når større overhøyder ved høye bestandsalder for begge studerte treslag. Forskjellene i overhøyde mellom nåværende og oppdaterte bonitetskurver ser ut til å øke med økende bonitet.

Det har blitt utledet oppdaterte produksjonstabeller for forskjellige boniteter, utgangstettheter og tynningsscenarioer. Tabellene representerer både vanlige forvaltningsalternativer og ulike andre alternativer som kan være av interesse. Sammenligning av de oppdaterte produksjonstabellene med de som er i bruk i dag avslører betydelige forskjeller i nettovolumproduksjon. Disse forskjellene er delvis et resultat av ulike bestandsutviklingsbaner og måten bestandsdynamikk blir beregnet på for de forskjellige tabellene. Produksjonstabellene som brukes i dag ble utledet uten mortalitetsmodeller. Modelleringsprosedyren som brukes for de oppdaterte produksjonstabellene er derfor en stor forbedring, fordi de inkluderer prediksjon av endring i tretetthet. Tatt de endrede miljøforholdene ytterligere i betraktning, lover de nye produksjonstabellene å være et mye mer nøyaktig verktøy for dagens skogbruksplanlegging.

Resultatene er presentert i en NIBIO-rapport. Det er også utviklet et mer fleksibelt verktøy for Microsoft Excel, og det gir muligheten til å generere produksjonstabeller ved å legge inn tilpassede data for bonitet, tretetthet ved starttidspunktet og tynninginngrep.

Det ble ikke utviklet oppdaterte produksjonstabeller og bonitetskurver for bjørk i dette prosjektet fordi forskningsaktiviteter knyttet til treslagene gran og furu krevde mye mer tid og derfor ressurser enn opprinnelig tenkt.