Gjødsling for raskere etablering av gran- og furuplanter

Gjødsling for raskere etablering av gran- og furuplanter

Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke effekten av det organiske gjødslingsmidlet arginin på etablering og vekst ved planting av gran og furu.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

Forsøket viste at startgjødsling med arginin i hovedsak hadde en nøytral eller svak positiv effekt. Markberedning hadde derimot en tydelig, positiv effekt på både vekst og overlevelse hos gran og furu i forsøksfeltene. Et noe overraskende funn var det gode resultatet etter høstplanting av furu, hvor både overlevelse og vekst økte sammenliknet med vårplanting.

Konklusjonen så langt er at startgjødsling ikke kan erstatte markberedningens effekt på etablering og vekst. Men effekten av arginin går i positiv retning, faktisk mest der det også er markberedt. En forklaring kan være at markberedning gir bedre jordstruktur og økt rotvekst, som setter plantene bedre i stand til å utnytte gjødsla.

Også i våre naboland testes nå ulike gjødselmidler ved planting. I tråd med våre resultater viste en nyere svensk studie en positiv effekt av arGrow på overlevelse hos furuplanter, men bare der det var markberedt. De fant også økt vekst etter gjødslingen, uansett markberedning eller ikke, med best effekt der det var lang vekstsesong og god bonitet. Ut fra de resultatene som nå foreligger, kan det være verdt å teste ut startgjødsling på et bredere spekter av marktyper.