Innvilgede prosjekter 2016

Innvilgede prosjekter 2016

Vi er stolte av å ha innvilget en rekke spennende prosjekter i 2016 som har bidratt til å skape grønnere og bedre skoger for Norge. Her er et utvalg av prosjektene vi støttet det året:

SøkerProsjektBevilget beløp, 1000krBudsjett, 1000 kr
Viken SkogVidereutvikling av Skog-Norges prognose verktøy375750
Skognæringsforum NordlandUtredningsstudie av grunnlag for etablering av skoglekter/flytende kai i Nordland50668
SkogkursLokal foredling av hjorteviltkjøtt200600
Viken SkogUtvikling av utstyr for skogsbilvei (Groundeco)3001 376
Norges SkogeierforbundViktige strukturer i norsk skog: romlig fordeling, arealmessig overlapp og utvikling over tid196254
SkogkursUtmark som næring2001 000
AT SkogForprosjektering av Industrielt demonstrasjonsanlegg for produksjon av Biokarbon5401 080
Norges SkogeierforbundPilotprosjekt om bæreevneklassifisering500970
NorskogFjellskoghogst – er dette en bærekraftig hogstform eller en susksessiv utarming av fjellskogen4001 195
Norges SkogeierforbundEtablering av feltforsøk med Merit Forest- og voks- behandlede planter260360
Norges Skogeierforbund og NorskogForenkling av kartlegging av livsmiljøer etter MiS-
metoden og etablering av nøkkelbiotoper i kystområder
259259
NorskogElgbeite250600
Mjøsen SkogKonsekvenser og kostnader av et ikke-fungerende skogsveinett360800
NSFFME «Bio4Fuels» (senter for miljøvennlig energi)1 500255 000
NorskogVirkeseksport og virkesmåling, – kan vi redusere risikoen?220640
NSFBioøkonomi – skogbrukets bidrag med 1 000 klimaløsninger1 0002 000
SkogkursGrøfting etter hogst på skogsmark300900
Viken SkogGjødslingsforsøk i skog med aske og nitrogen100300
NorskogBruk av Landskogtakseringens data for kostnadseffektiv planlegging i skogbruket250600
V estskogNytt taubanekonsept basert på elektrisk kraft og wirelineteknologi1 5006 650
VikenKvantifisering av etterspørsel etter moderne trebygg og karbonbinding i bygg180360
Mjøsen SkogEpigenetikk inn i skogbrukets planverktøy3001 000
NSF og NorskogOvervåking av nøkkelbiotoper ved bruk av fjernmåling6501 300
SkogeierforbundetVariabel dekktrykk (CTI) for tømmerbiler – driftssikkerhet og effekt på tilgjengelighet4821 079
NSF og NorskogStøtte til arbeidet med å utvikle en nasjonal
risikoanalyse og en nasjonal FSC-standard i Norge som et fellestiltak i skogbruket
1 0002 400
SUM mill. kroner11 372282 141