Skjøtselsplan for skog som verner mot skred

Skjøtselsplan for skog som verner mot skred

Hovedmålet til prosjektet har vært å lage en plan for skjøtsel og skogsdrift for tre eiendommer i Arnegårdslie i Nesbyen kommune. Skogen i området har en dokumentert effekt som vern mot skred som kan nå bebyggelse og infrastruktur.

Eiendommene ligger i hensynssone for skred i Nesbyens kommuneplan, og målet er at skjøtselsplanen skal være et godt verktøy for å ta hensiktsmessige beslutninger for skjøtsel og skogsdrift, for skogeier og kommune, og tilfredsstille krav til dokumentasjon på at nødvendige hensyn er ivaretatt i forhold til skredfaren i området.

Arbeidet har resultert i en skjøtselsplan for skogen, som vi mener både tar hensyn til ønsket om å drive skogbruk, og tar hensyn til mulighetene for skredaktivitet. Metodene for kartleggingsarbeidet er utviklet i samarbeid med Skogkurs, og med innspill/inspirasjon fra WSL i Sveits. Behandlingsforslag som er foreslått er kartfestet og beskrevet i samråd med skogeiere, og det er gjort flere befaringer med skogeiere, skognæring (Viken Skog, entreprenører, Hallingskog) m.fl.
Gjennom prosjektet har en funnet gode og hensiktsmessige metoder for innsamling av relevante data, gjennom GIS-analyser og feltarbeid.

Det bør være av interesse å beregne hvilke ekstra kostnader som må påregnes for å drive skogbruk med skredhensyn i Arnegårdslie (og andre skogområder), og planen som er utarbeidet bør være et godt grunnlag for å gjøre det. Det er et noe komplisert regnestykke med mange faktorer. En slik beregning vil være av stor interesse blant annet for å vurdere kostnaden ved å pålegge restriksjoner på skogbruk, sammenligne med kostnader ved andre sikringstiltak, eller om en i framtida kan tenke at skogbruket kan levere en samfunnstjeneste i form av sikring mot naturfarer.

Gjennom planarbeidet er det blitt klart at det fins en del faktorer som må på plass for å få til et hensiktsmessig skogbruk i skog som verner mot skred, i hovedsak mangler det:
• Driftsapparat (taubane og taubanemiljø)
• Kompetanse på hva som er hensiktsmessig skjøtsel i skog i ulike alderstrinn, driftsteknikk i skredterreng
• Finansieringsordninger

Skjøtselsplan for skog som verner mot skred i Arnegårdslie er utarbeidet med utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap om skog og naturfarer, tilgjengelig driftsapparat og de begrensninger som fins med dagens rammer for finansiering.

Planområde og område der det kreves ekstra hensyn.