Handlingsplan for skogproduksjon

Handlingsplan for skogproduksjon

Hovedmålet med prosjektet har vært å lage en handlingsplan for å øke produksjonen i norske skoger.

Kort oppsummering av prosjektets resultater

Handlingsplan for skogproduksjon er et prosjekt som har sitt utspring i nedgangen i tilvekst i norske skoger, og forskningsrapporter som viste at foryngelse ikke var tilfredsstillende i spesielt enkelte deler av landet. Skognæringen ser alvorlig på dette, og ønsket å rette fokuset mot skogproduksjon. Gjennom forum for skogproduksjon, iverksatte næringsaktørene et arbeid for å lage en handlingsplan for skogproduksjon. Denne handlingsplanen ble ferdigstilt i mai 2023. Handlingsplanen peker på en strategisk ambisjon om å utnytte produksjonsevnen og øke den langsiktige produksjonen fram mot 2100. Den første versjonen av planen er gjeldende for perioden 2023-2028, der målene og tiltakene skal revideres når perioden går mot slutten. Prosjektet har tatt for seg enkelte tiltak som er nærmere analysert, for å se nærmere på hvilke konsekvenser disse har. Publiseringer av Klimaplan 2021 – 2030 gjorde at noen temaer for analyse utgikk.

Prosjektet har bidratt til å samle skognæringen om felles mål, og løfte ambisjonen om å bidra til et aktivt skogbruk. Partene er enige om en samlet innsats for å hente inn etterslep på blant annet ungskogpleie, sikre tilfredsstillende tetthet i foryngelsesfelt, og forbedre skoghelsen. Dette bindes sammen av den overordnede strategiske ambisjonen om å utnytte produksjonsevnen og øke den langsiktige produksjonen fram mot 2100, innenfor rammene av Norsk PEFC Skogstandard.

Prosjektet har bidratt til å sammenstille en rekke data som omhandler skogproduksjon, for å danne et utgangspunkt for prioriteringer og satsing i perioden 2023 – 2028.